Varhaiskasvattaja virtuaAlisena verkossa, ti-su 1.–6.6.2021

PUHUJAT

 

Ben Furman (luennot suomeksi ja ruotsiksi)

Ben Furman on psykiatrian erikoislääkäri, ratkaisukeskeisen terapian kouluttaja ja toinen Lyhytterapiainstituutin perustajista. Hänet tunnetaan maassamme mm. Ylen TV1 -kanavalla aikoinaan pyörineestä keskusteluohjelmasta, monista kirjoistaan sekä Muksuoppi-menetelmästä, jonka hän kehitti yhdessä työtovereidensa kanssa 90-luvulla. Muksuoppi -menetelmä on herättänyt paljon mielenkiintoa monissa maissa ympäri maailmaa. Ben on myös kehittänyt yhdessä työtoverinsa Tapani Aholan kanssa erilaisia työkaluja, joiden avulla voidaan luoda ratkaisukeskeisiä työyhteisöjä.

Ben Furman är specialistläkare inom psykiatri, utbildare i lösningsfokuserad terapi och den ena av Korttidsterapi-institutets grundare. Han är känd i vårt land bl.a. från ett diskussionsprogram som visades på Yles TV1, för sina många böcker samt för Jag Kan!-metoden som han utvecklade tillsammans med sina kollegor på 90-talet. Jag Kan!-metoden har väckt stort intresse i flera länder runtom i världen. Tillsammans med sin kollega Tapani Ahola har Ben även utvecklat olika verktyg som kan användas till att skapa lösningsfokuserade arbetsplatser.

 

Daniela Eklund (luennot suomeksi ja ruotsiksi)

Daniela Eklund on liikuntatieteiden tohtori, jolla käytännön liikunnanohjaus on viimeisen 15 vuoden ajan kulkenut vahvasti tieteen ja teorian rinnalla. Väitöskirjassaan Daniela tutki voima- ja kestävyysharjoittelun yhdistämistä terveys-, motivaatio- kuin suorituskykynäkökulmista, ja hän on luennoinut aiheesta niin eri ammattikunnille, korkeakouluopiskelijoille kuin tiedeyhteisöillekin. Tällä hetkellä Daniela toimii projektikoordinaattorina Vantaan kaupungin terveydenedistämishankkeessa, valmentaa yleisurheilijoita sekä kouluttaa valmentajia. Niin arjen suorituskyvyssä kuin liikunnassakin Daniela painottaa kokonaiskuormituksen kohtuullistamista ja palautumisen tärkeyttä: ”Väsyneenäkin voi asioita tehdä, mutta kuka haluaisi ajaa autolla, jossa tankki vuotaa?”

Daniela Eklund är doktor i idrottsvetenskaper och har under de senaste 15 åren kombinerat praktisk tränarerfarenhet med teori och vetenskap inom samma ämnesområde. I sin doktorandforskning undersökte Daniela hur man bäst kombinerar styrke- och uthållighetsträning med tanke på hälsa, motivation och fysisk prestanda. Hon har föreläst om temat för olika yrkeskårer, högskolestuderanden samt inom vetenskapliga kretsar. För närvarande är Daniela koordinator i Vanda stads hälsofrämjande projekt, tränar friidrottare samt utbildar tränare. I såväl vardagen som i fysiskt aktivitet betonar Daniela måttlig helhetsbelastning samt vikten av återhämtning: ”Det är mycket man kan göra även då man är trött, men vem vill köra en bil som har läckande tank?

 

Mari Laakso (luennot suomeksi ja ruotsiksi)

Mari Laakso (YTM) on ollut tohtorikoulutettavana Folkhälsanin tutkimuskeskuksella vuodesta 2015 alkaen tutkimusprojektissa Vahvuus, ilo ja myötätunto. Marin väitöskirjatyö liittyy lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen positiivisen psykologian näkökulmasta. Tutkija- ja väitöskirjatyön vastapainona Mari pitää koulutuksia ja työpajoja positiivisesta psykologiasta ja pedagogiikasta. Marin mielestä positiivisen psykologian alalla tehtyä tutkimusta ja kehitettyjä menetelmiä tulisi käyttää enemmän myös varhaiskasvatuksessa. Aiemman työuran Mari teki varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajana.

Mari Laakso (SVM) har sedan 2015 arbetat som doktorand vid Folkhälsans forskningscentrum inom forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla. Hennes doktorsavhandling handlar om att stärka barns och familjers välbefinnande utifrån ett positivt psykologiskt perspektiv. Som en motvikt till forsknings- och avhandlingsarbetet håller Mari utbildningar och workshoppar om positiv psykologi och pedagogik. Inom positiv psykologi har evidensbaserade metoder utvecklats som även kunde vara till nytta och med fördel användas inom småbarnspedagogiken menar Mari. Hon har tidigare arbetat som lärare inom småbarnspedagogik.

 

Marja Suurpalo (luennot suomeksi ja ruotsiksi)

Puhevalmentaja Marja Suurpalon reitti äänenkäytön ammattilaiseksi alkoi törmäilyautoilta, kun ääni ei kantanut kesätyön vaatimalla tavalla. Kirjoista löytyi paremman puhetekniikan lisäksi intohimo ääneen, ja Marja ryhtyi opiskelemaan alaa. Valmistuttuaan vokologiksi Tampereen yliopistosta v. 2016 hän perusti kahden kollegan kanssa Puheosuuskunta Vokomotiivin, jossa on siitä lähtien työskennellyt. Marja korostaa äänen vaikutusta puhujan itsetuntoon. Työtä on kivempi tehdä hyvillä välineillä – eihän kokkikaan laita ruokaa vuotavalla kattilalla. Kun oma instrumentti toimii, koko työn tuntee hallitsevansa paremmin. Marja opettaa äänenkäyttöä ja puheilmaisua niin työhyvinvoinnin, viestinnällisen toimivuuden kuin taiteellisen esittämisen näkökulmasta.

Taltränaren Marja Suurpalo tog sina första steg mot professionell röstanvändning vid krockbilar, då sommarjobbet ställde för höga krav på hennes röst. I böcker hittade hon inte bara bättre talteknik utan också passionen för röst, och började läsa talteknik och vokologi vid Tammerfors universitet. År 2016 blev hon färdig vokolog och har sedan dess arbetat i andelslaget Vokomotiivi som hon startat med två kollegor. Marja lyfter fram röstens betydelse för talarens självförtroende. Det är trevligare att jobba när utrustningen är i gott skick – en kock lagar ju inte heller mat med en läckande kastrull. När ens instrument fungerar, känns hela arbetet lättare att hantera. Marja undervisar tal- och röstteknik med tanke på arbetsvälbefinnande, kommunikation och konstnärlig framställning.

 

Ida Berg (luento ruotsiksi)
Ida Berg är naturskollärare vid Kvarkens naturskola, en av fyra naturskolor som drivs av Natur och Miljö r.f. Hon är pedagogie magister med inriktning på biologi, geografi och miljöpedagogik. Hon har tidigare arbetat som lärarutbildare vid Åbo Akademi. Hennes forskningsområde som doktorand är världsarvsundervisning och platsbaserat lärande. Utomhuspedagogik funderar som röd tråd genom hela hennes meritlista. Hon brinner för att engagera och motivera människor i alla åldrar till att lära, skapa och trivas utomhus.